ชายฝั่งมหาสมุทรโดยปกติอยู่บนไหล่ทวีปซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตด้านหนึ่งโดยแนวชายฝั่งและที่อื่นโดยคลื่นในทะเลเปิด คลื่นชายฝั่งจะถูกขับเคลื่อนโดยลมที่พัดผิวน้ำห่างจากฝั่งและด้านล่างผิวน้ำยกตัวขึ้นแทนที่

อุณหภูมิและความเค็มมีการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรมากกว่าในมหาสมุทรเปิด สิ่งเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทุกวันและทุกฤดู ความเค็มเปลี่ยนแปลงมากบริเวณใกล้ปากแม่น้ำ ความเค็มสูงสุดเกิดใน semi-isolated เป็นแอ่งในบริเวณกลางละติจูด

ชายฝั่งมหาสมุทรและปากแม่น้ำแบบเมื่อ 20,000 ปีที่แล้วโดยที่ธารน้ำแข็งบนภูเขาละลายและตำแหน่งระดับทะเลปัจจุบัน ประมาณ 3,000 ปี ที่ผ่านมา การกัดเซาะที่เกิดจากธารน้ำแข็งไหลตามหุบเขาเป็นแบบ fjords (เป็นอ่าวแคบและยาวที่อยู่ระหว่างหน้าผาสูงชัน) แม่น้ำไหลผ่านหุบเขามายังชายฝั่งที่ราบปากแม่น้ำ บึงน้ำเค็ม (Lagoon) เมื่อชายฝั่งทะเลตื้นพื้นที่บางส่วนห่างจากทะเลทรายจะเป็นแนวกั้น

บริเวณปากแม่น้ำมีการไหลเวียนของคลื่นสองทาง น้ำความเค็มต่ำไหลออกสู่ทะเลและไหลเข้าหาฝั่งอย่างต่อเนื่อง น้ำที่มีความเค็มสูงไหลจากมหาสมุทรตามท้องพื้นทะเล การแยกกันระหว่างการไหลเร็วที่แม่น้ำเล็กๆ เกิดการแยกชั้นของความเค็ม ที่แม่น้ำเล็กๆและเขตน้ำขึ้นลงขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น้ำมีการผสมกัน ปริมาณของน้ำที่ไหล่ลงสู่มหาสมุทรใหญ่กว่าแม่น้ำที่ไหลไปในบริเวณปากแม่น้ำ การไหลออกจากปากแม่น้ำส่วนใหญ่ควบคุมโดยกระแสน้ำ

แนวชายฝั่งเป็นพลศาสตร์ผ่านชายฝั่งมหาสมุทร ระบบที่ส่งผลต่อแนวชายฝั่งกระทำในเวลาสั้นๆ ความแรงส่วนใหญ่จะชนแนวชายฝั่ง ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเนื่องจากพื้นธารน้ำแข็ง เป็นลักษณะ แนวชายฝั่ง ประการแรกรูปแบบของชายฝั่งเกิดโดยแม่น้ำจากหุบเขาหรือภูเขาไฟ ประการที่สองของการเกิดแนวชายฝั่งโดยกระบวนการทางทะเล ซึ่งโดยปกติการเปลี่ยนแปลงลักษณะชายฝั่งโดยการกัดกร่อนและการทับถมของตะกอน ชายหาดมีลักษณะเฉพาะทางพลศาสตร์ ตั้งแต่มีการทับถมของตะกอนนิ่ม การเปลี่ยนแปลงระดับน้ำทะเลเนื่องจากน้ำขึ้นน้ำลงการเปลี่ยนแปลงคลื่นทำให้ชายหาดเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทรายเคลื่อนที่โดยลมจากเนินทรายหลังชายหาด ทรายและกรวดเกิดจากการกัดกร่อนของแหลมทำให้เกิดชายหาดยาวโดยลม แล้วโดนกีดขวางโดยหุบเขาใต้น้ำเคลื่อนที่ออกนอกชายฝั่งไปยังน้ำลึกโดยคลื่นใต้น้ำ ช่องทางน้ำเข้าถูกกั้นโดยทรายที่อยู่บนชายหาด

พื้นที่สามเหลี่ยมเกิดโดยแม่น้ำของตะกอนที่ทับถมเป็นเวลานานๆ ในระหว่างน้ำท่วม แม่น้ำไหลล้นจากแอ่งหรือบึงการทับถมของตะกอนระหว่างทางแยกของสายน้ำ ทำให้เกิดพื้นที่สามเหลี่ยมขึ้น Flat-lying ตำแหน่งระหว่างทางแยกของสายน้ำคลุมไว้โดย salt-tolerant อยู่คอยดักตะกอน ในอุณหภูมิบริเวณกลางละติจูด หญ้าทะเลปกคลุมในบริเวณเขตร้อน ป่าชายเลนก็ขึ้นอยู่บริเวณเหล่านี้