ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

KM กองบริการดิจิทัลอุตุนิยมวิทยา ปี 2564
เรื่อง การศึกษากระแสน้ำในอ่าวไทยและอันดามันด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ SMS
(Surface-Water Modeling System)

 

ที่มาของการศึกษา

 

ข้อมูลการไหลเวียนของน้ำ เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญในการศึกษาการแพร่กระจายของสารละลายและตะกอนแขวนลอยในอ่าวไทย โดยปกติแรงขับเคลื่อนที่ก่อให้เกิดการไหลเวียนของน้ำ มี 4 ประการ คือ น้ำขึ้น-น้ำลง ลมเหนือผิวน้ำ น้ำท่า และความแตกต่างของความหนาแน่นของน้ำ โดยในที่นี้จะกล่าวถึงการไหลเวียนของกระแสน้ำในอ่าวไทยที่ได้รับอิทธิพลจากลมเป็นหลัก

 

ทั้งนี้ ทีมงาน KM ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ได้ดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดระดับความสำเร็จขององค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์เรื่องความรู้พื้นฐานเรื่องกระแสน้ำในมหาสมุทรและการใช้แบบจำลองกระแสน้ำ SMS

(Surface-Water Modelling System) ตามแผนปฏิบัติราชการกรมฯ ประจำปี งบประมาณ 2564 โดยรอบที่ 1/2564
(1 ต.ค.
2563 – 31 มี.ค. 2564) นั้น ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดแล้ว สำเร็จตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้

1. คัดเลือกองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ และ/หรือ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างน้อย 1 องค์ความรู้

2. จัดทำแผนการจัดการความรู้ของกองที่ผ่านการลงนามของผู้อำนวยการกอง โดยระบุกิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลาในการดำเนินการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและผู้รับผิดชอบต้องประกอบด้วย 7 กิจกรรม

3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกอง กิจกรรมที่ 1 การบ่งชี้ความรู้และกิจกรรมที่ 2 การสร้างและแสวงหาความรู้ แล้วเสร็จ

4. ดำเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ของกอง กิจกรรมที่ 3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ และกิจกรรมที่ 4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ แล้วเสร็จ โดยดำเนินการตามแผน KM Action Plan ดังนี้
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)

 

กิจกรรมที่ 1: การบ่งชี้ความรู้

-         จัดการประชุม ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมอุตุนิยมวิทยา

-         คณะกรรมการ KM กรม คัดเลือกองค์ความรู้ในหัวข้อ “การศึกษากระแสน้ำในอ่าวไทยและอันดามันด้วยแบบจำลองคอมพิวเตอร์ SMS (surface-water modeling system)” ดำเนินการศึกษาโดย
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

 

กิจกรรมที่ 2: การสร้างและแสวงหาความรู้

-         ผู้เชี่ยวชาญในการศึกษานี้ได้แก่ (คลิกที่ชื่อเพื่อชมประวัติวิทยากร)

1. ดร.วัฒนา กันบัว
2. ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์
3. นายอนุชา ศรีเริงหล้า

 

-         แหล่งความรู้ที่ใช้ประกอบการศึกษามีดังนี้
1. บุคลกรในศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล  
2. บุคลากรภายนอก  
3. ห้องสมุดมหาวิทยาลัย  
4. เอกสารวิชาการจากอินเทอร์เน็ต

 

-         เนื้อหาและองค์ความรู้ที่ใช้ในการศึกษา มีดังนี้

 

 

การพยากรณ์กระแสน้ําทะเลโดยใช้เทคนิค

Self-Organizing Maps หรือ SOM

กระแสน้ำที่เกิดจากลม

กระแสน้ำ Thermohaline

 (เทอร์โมฮาไลน์)

 

 

กระแสน้ำ และการไหลเวียนกระแสน้ำในอ่าวไทย

กระแสน้ำในมหาสมุทร

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 3: การจัดความรู้ให้เป็นระบบ

-         มีการวางโครงสร้างความรู้ เตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ หมวดหมู่ เพื่อการเรียกใช้งานได้อย่างรวดเร็ว  โดยมีการจัดเก็บความรู้ 1 ระบบ บนเว็บไซต์ http://www.marine.tmd.go.th/KM/

 

กิจกรรมที่ 4: การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้

-         จัดการประชุมครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 3 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคาร 50 ปี อุตุนิยมวิทยา

-         มีการประชุมเพื่อหารือร่วมกัน ในการปรับองค์ความรู้ให้เข้าใจง่าย มีเนื้อหากระชับ ชัดเจน โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

กิจกรรมที่ 5: การเข้าถึงความรู้

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access) เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกในที่นี้ ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Facebook Live Youtube การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ การเข้าถึงความรู้ (Knowledge

Access) เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

กิจกรรมที่ 6: การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การที่กลุ่มคนที่มีความสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งร่วมกัน มารวมตัวกันและ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยความสมัครใจ เพื่อร่วมสร้างความเข้าใจหรือพัฒนาแนวปฏิบัติในเรื่องนั้นๆ ในที่นี้ ใช้ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Facebook Live Youtube การประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเร้นท์ ช่วยในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ง่ายสะดวกและรวดเร็ว

กิจกรรมที่ 7: การเรียนรู้

มีการเรียนรู้จากผลผลิตจริงของแบบจำลองและสามารถเปรียบเทียบจากสิ่งที่ผู้บรรยายนำเสนอหลายๆ สถานที่และหลายๆ

แบบจำลองได้

 

คลิกเพื่อเข้าดูสรุป กระแสน้้าในมหาสมุทรและการใช้แบบจำลองกระแสน้้า SMS