page 1 of 4 Next
การฝึกงานภาคฤดูร้อนของนกศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ในช่วงวันที่ 12 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2554 ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล ชั้น 15 กรมอุตุนิยมวิทยา
001
001.jpg
002
002.jpg
003
003.jpg
004
004.jpg
005
005.jpg
006
006.jpg
007
007.jpg
008
008.jpg
009
009.jpg
010
010.jpg
011
011.jpg
012
012.jpg