การพยากรณ์คลื่นลมทะเลตามท่าเรือขนาดใหญ่
เพื่อการพาณิชย์และเฝ้าระวังภัยพิบัติในทะเลอ่าวไทย

Copyright 2020 by Thai Marine Meteorological Center and Mahidol University, All Rights Reserved.
For More Information. Please Contact
wattkan@gmail.com