การบริการทางทะเลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

การดำเนินการให้บริการทางทะเลของศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเล

แผนกลยุทธ์การดำเนินการตามข้อกำหนดขององค์ การทางทะเลระหว่างประเทศ   (IMO) ของกรมเจ้าท่า

-   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลมีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยา 6 อัตรา มีหน้าที่ในการตรวจอากาศทะเล ได้แก่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท่าเรือกรุงเทพฯ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาท่าเรือแหล่มฉบัง และสำนักงานอุตุนิยมวิทยานำร่อง

shorturl.at/pMRTY

-   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลมีนักอุตุนิยมวิทยา 3 อัตรา  มีหน้าที่ในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองมหาสมุทรเชิงตัวเลขได้แก่ แบบจำลองคลื่นลม แบบจำลองคลื่นพายุซัดฝั่ง แบบจำลองกระแสน้ำในทะเลและอื่นๆ รวมไปถึงการประชุมร่วมมือและประสานงาน

-   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลยังไม่มีเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาท่าเรือ (Port Meteorological Officer: PMO) ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพราะขาดอัตรากำลังและงบประมาณ ดังนั้นจึงไม่สามารถจดทะเบียนเรืออาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (Voluntary Observing Ship: VOS)

-  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลให้บริการข้อมูลข่าวสารทางทะเล ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต บนอีเมล์ และเว็บไซต์ www.marine.tmd.go.th

-  ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลให้บริการตรวจสอบเครื่องวัดความกดอากาศ (บาโรมิเตอร์) บนเรือ ในกรณีที่มีเรือเดินสมุทรร้องขอเข้ามาทางอีเมล์และทางโทรศัพท์ เนื่องจากมีความไม่มั่นใจในผลตรวจวัด    จากเครื่องมือบนเรือ จึงขอให้ทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลช่วยเปรียบเทียบผลการตรวจอากาศในบริเวณท่าเรือ  

-   ศูนย์อุตุนิยมวิทยาทะเลไม่เคยอบรมการตรวจอากาศทะเลให้กับเรืออาสาสมัครช่วยตรวจอากาศทะเล (Voluntary Observing Ship: VOS) แต่ยินดีให้บริการ ถ้ามีเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลและงบประมาณที่เหมาะสมเพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันเจ้าพนักงานอุตุนิยมวิทยาทะเลจะต้องเดินทางเวียนกันไปเข้าปฏิบัติงานตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาครั้งละ 7 วัน ซึ่งแทบจะไม่มีวันหยุด

Copyright 2021 by Thai Marine Meteorological Center, All Rights Reserved.
For More Information. Please Contact
wattkan@gmail.com