การคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเล
เนื่องจากอิทธิพลของลมและความกดอากาศ หน่วยเป็นเซนติเมตร
03hr 06hr 09hr 12hr 15hr 18hr 21hr 24hr 27hr 30hr 33hr 36hr 39hr 42hr 45hr 48hr

51hr

54hr

57hr

60hr

63hr

66hr

69hr

72hr

75hr

78hr

81hr

84hr

87hr

90hr

93hr

96hr

Loop


เว็บไซต์นี้ใช้ประกอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน

ผู้เข้าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2556 จนถึงปัจจุบันCopyright 2009 by Thai Marine Meteorological Center, All Rights Reserved.
For More Info rmation. Please Contact
watt_kan@hot mail.com , or watt_kan@yahoo.com