หน้าที่และความรับผิดชอบ

ประโยชน์ของข้อมูลฯ

การรวบรวมข้อมูลฯ

การวิเคราะห์ข้อมูลฯ

แบบจำลองคลื่น