สถานะภาพคลื่นในทะเลตามเส้นทางการเดินเรือ

ตั้งแต่ 07.00 น. 26 มกราคม 2565 ถึง 07.00 น. 27 มกราคม 2565

[jsMoviePlayer]

Ocean wave 2D forecast (Coarse grid)

-----
Controls


Animate Frames:


Adjust Speed:


Advance One:

Latitude-Longitude Map for Ocean Wave Forecasting Model Output

ลักษณะทะเล บริเวณที่ 1

บริเวณปลายแหลมญวนสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5-1.0 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 1.0-2.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนบริเวณชายฝั่งจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 0.5-1.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนบริเวณชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา และชลบุรีสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 0.5-1.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (ยกเว้นบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในทะเล คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และมีลมพัดแรงมาก)

ลักษณะทะเล บริเวณที่ 2

อ่าวไทยบริเวณตอนบนสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 0.5-1.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนอ่าวไทยบริเวณตอนสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5-1.0 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 1.0-2.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (ยกเว้นบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในทะเล คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และมีลมพัดแรงมาก)

ลักษณะทะเล บริเวณที่ 3

บริเวณชายฝั่งจังหวัดระนอง และพังงา และภูเก็ตสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 0.5-1.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนบริเวณชายฝั่งจังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูลสภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 0.5-1.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (ยกเว้นบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในทะเล คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และมีลมพัดแรงมาก) หมายเหตุ:ความสูงของคลื่นจริงขึ้นอยู่กับสภาพเดิมของคลื่นในทะเลด้วย

ลักษณะทะเล บริเวณที่ 4

สภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5-1.0 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 1.0-2.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (ยกเว้นบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในทะเล คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และมีลมพัดแรงมาก) หมายเหตุ:ความสูงของคลื่นจริงขึ้นอยู่กับสภาพเดิมของคลื่นในทะเลด้วย

ลักษณะทะเล บริเวณที่ 5

สภาพคลื่นลมทะเลมีคลื่นเล็กน้อย ลักษณะเป็นลูกยาวขึ้นและแตกเป็นฟองขาวบ่อยขึ้น โดยมีความสูงคลื่นนัยสำคัญประมาณ 0.5 เมตร และอาจมีความสูงคลื่นสูงสุดประมาณ 0.5-1.0 เมตร โดยคลื่นสูงสุดจะพบได้ราวร้อยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด (ยกเว้นบริเวณที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองในทะเล คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอาจจะมีความสูงเพิ่มขึ้น และมีลมพัดแรงมาก) หมายเหตุ:ความสูงของคลื่นจริงขึ้นอยู่กับสภาพเดิมของคลื่นในทะเลด้วย

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ

นายอนุชา ศรีเริงหล้านักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

นายภาวัช ศิริโยธา นักอุตุนิยมวิทยาปฏิบัติการ

เว็บไซต์นี้ใช้ประกอบ รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองตัวชี้วัดในรอบ 12 เดือน

ผู้เข้าใช้บริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2555 จนถึงปัจจุบันCopyright 2009 by Thai Marine Meteorological Center, All Rights Reserved.
For More Info rmation. Please Contact
watt_kan@hot mail.com , or watt_kan@yahoo.com